Przedszkole w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Koncepcja Pracy

EDUKACJA

WIZJA PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i  skuteczną  komunikację interpersonalną.
Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki miedzy ludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
 
MISJA PRZEDSZKOLA

 
Nasze przedszkole:

 
zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo
tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
kształtuje postawy moralne i społeczne
promuje zdrowie fizyczne i psychiczne
przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
organizuje sprawne zarządzanie placówką
analizuje i ocenia efekty swojej pracy


KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA
 

Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej.
Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej
 
CELE STRATEGICZNE

 
I.     Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
II.  Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu z uwzględnieniem:
- realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola
- monitoringu realizacji podstawy programowej w/g nowego rozporządzenia
- systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych
III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku
IV.  Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy
 
 
PLANOWANE TEMATY PRACY NA LATA 2010-2015


Temat roczny

Wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez aktywizujące metody pracy, uwzględniając jego potrzeby i wspierające jego rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności i talenty dziecka.
Termin realizacji
    2010/2011

Aktywne wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz odpowiedzialnego przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez wdrażanie i przestrzeganie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
Termin realizacji  
  2011/2012

Kształtowanie umiejętności komunikowania się, słuchania i rozumienia innych.
Termin realizacji 
   2012/2013

Kształtowanie wartości moralnych i postaw patriotycznych jako podstawy życia społecznego.
Termin realizacji  
  2013/2014

Kształtowanie umiejętności dialogu, współdziałania, szacunku i zrozumienia dla „odmienności” drugiej osoby.
Termin realizacji 
   2014/2015
 
 
PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2010-2015
 
Cel strategiczny
Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Zadania
- Modyfikowanie kodeksów grupowych, „systemów motywacyjnych” zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci;
-  Wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących;
- Diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, zachowań i potrzeb dzieci poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej
- Realizacja programu wychowawczego (załącznik w dokumentacji przedszkola);
- Ewaluacja działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;
- Propagowanie i przestrzeganie praw dziecka
- Uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości i postaw prospołecznych;
- Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej;
- Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami;
- Stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy i przedszkola oraz poza nim;

Spodziewane efekty
* Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową
 * W przedszkolu dzieci pobudzane są do rozwoju własnej aktywizacji
 * W przedszkolu respektowane są normy społeczne


Cel strategiczny
Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu.
Zadania
- Opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola;
- Trafny dobór programów wychowawczych i dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową;
- Realizacja programu adaptacyjnego (załącznik w dokumentacji przedszkola);
- Opracowanie do pracy programów indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych
- Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami;
- Wdrażanie aktywizujących metod pracy z dziećmi;
- Wprowadzanie elementów nowatorskich metod pracy: MDS, Kinezjologia edukacyjna, Ruch rozwijający W. Sherborne, R. Labana, pedagogika zabawy Klanza;

Spodziewane efekty
* Przedszkole ma opracowaną koncepcję pracy przedszkola;
* Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej;
* Proces wspomagania rozwoju edukacji dzieci mają charakter zorganizowany;


Cel strategiczny
Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
Zadania
- Wypracowanie efektownych sposobów komunikacji z rodzicami;
- Włączanie rodziców w działania przedszkola;
- Przygotowanie „kącików dla rodziców” z ciekawymi artykułami, informacjami, poradami dotyczącymi wychowania dziecka;
- Promowanie założeń pracy przedszkola w mediach;
- Współpracowanie z instytucjami  i organizacjami działającymi  w środowisku w celu wspomagania rozwoju dziecka;
- Pozyskiwanie sojuszników przedszkola;
- Udział w akcjach na rzecz środowiska
- Współpraca z Policją;
- Współpraca ze szkołą;
- Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym;
- Prowadzenie strony internetowej przedszkola;

Spodziewane efekty
* Zasoby środowiska wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju;
* Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego;
* Rodzice są partnerami przedszkola;


Cel strategiczny
Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy.
Zadania
- Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć;
- Inspirowanie i motywowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych i eksperymentów;
- Podniesienie stopni awansu zawodowego Rady Pedagogicznej;
- Diagnoza potrzeb Rady pedagogicznej i indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
- Prowadzenie corocznego monitoringu realizacji podstawy programowej;
- Usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu o wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
- Opracowanie systemu obiegu informacji;

Spodziewane efekty
* Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie;
* Przedszkole ma opracowany wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
* W przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach.PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI (5 i 6 letnich)
 

Etap procesu diagnozy
 
1. Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy;
Termin realizacji
Wrzesień

2.
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej;
Termin realizacji
Wrzesień - Pażdziernik

3.
Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej, potwierdzone podpisem rodzica;
Termin realizacji
Pażdziernik

4.
Ustalenie działań wspomagających w indywidualnej karcie wspomagania rozwoju dziecka;
Termin realizacji
Listopad

5.
Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci;
Termin realizacji
Na bieżąco

6.
Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie stopnia gotowości szkolnej;
Termin realizacji
Kwiecień

7.
Ocena osiągnięć rozwojowych w II półroczu w indywidualnych kartach wspierania rozwoju dziecka;
Termin realizacji
Kwiecień

8.
Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolnej dzieci;
Termin realizacji
Kwiecień
 
                           

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Cel ogólny/zadanie
Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.
Forma realizacji
- Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami;
- Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne;
- Organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą…
- Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez publikacje w „kącikach dla rodziców” i na stronie internetowej przedszkola;
- Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola;
-Aktywizowanie członków Rady Rodziców do pozyskiwania informacji o pracy przedszkola od pozostałych rodziców;
Termin Od Października wg zainteresowań rodziców – 2  razy  w miesiącu.

Cel ogólny/zadanie
Włączenie rodziców w działanie przedszkola.
Forma realizacji
- Współorganizowanie imprez, uroczystości, konkursów;
- Udział rodziców różnych zawodów w zajęciach dla dzieci;
 - Prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola.

Termin
Cały rok wg planu pracy wychowawczo-dydaktycznej.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
 

Termin

1. Rozpoznanie potrzeb przedszkola w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.
Sposób realizacji
* Rozmowy
* Ankiety

Termin - Wrzesień każdego roku
2. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Sposób realizacji
* Nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi;
* Prezentacja ofert;
 
3. Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów.
Sposób realizacji
* Rozmowy
* Ankiety
Termin - Wrzesień – Październik, luty każdego roku

4. Pomoc osobom rozpoczynającym pracę w zawodzie przez doświadczonych pedagogów.
Sposób realizacji
* Powołanie opiekuna stażu
* Ustalenie zasad między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą i kontraktowym;
* Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w trakcie stażu;
 
5. Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu nauczycielskiego.
Sposób realizacji
* Informowanie nauczycieli o wymaganiach związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu;
* Stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego;
* Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej do uzyskania awansu zawodowego;
 
6. Doskonalenie warsztatu pracy, stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Sposób realizacji
* Warsztaty, kursy;
Termin - Według potrzeb

7. Obserwacja zajęć – lekcje koleżeńskie, hospitacja diagnozująca.
Sposób realizacji
* Warsztaty
Termin - W/g ustalonego wcześniej harmonogramu

8. Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.
Sposób realizacji
* Ustalenie potrzeb przedszkola i przedstawienie ich nauczycielom;
* Uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach proponowanych przez ośrodki doskonalenia;
Termin - Początek każdego roku szkolnego, w/g napływających ofert

9. Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń.
Sposób realizacji
* Gromadzenie materiałów szkoleniowych;
* Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem;
* Organizacja warsztatów w zespołach.
Termin - Na bieżąco
                              

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.
 
·          Uczy się:
Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.
 
·          Myśli:
Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych, takich jak: spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.
 
·          Poszukuje:
Jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.
 
·          Działa:
Jest twórczy, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.
 
·          Współpracuje:
Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.
 
·          Komunikuje się:
Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby, umiejętnie kieruje własnymi emocjami.
 
·          Doskonali się:
Wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.
 
Uwagi do realizacji:
Koncepcja pracy przedszkola może być modyfikowana w miarę potrzeb na wniosek R.P., Dyrektora i Rady Rodziców.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego